Świetlica szkolna

STRUKTURA OŚRODKA » Świetlica szkolna

Świetlica jest szczególnym miejscem w naszym Ośrodku. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający, przebywający w internacie, oraz ci których rodzice pracują. Dostępna jest również dla wszystkich uczniów, którzy nie uczestniczą aktualnie w zajęciach lekcyjnych z różnych przyczyn m.in. zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego, a także oczekujących na dowozy.

Celem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości oraz zaspokojenie ich potrzeb psychofizycznych. Świetlica jest miejscem gdzie uczniowie mogą spokojnie porozmawiać, panuje atmosfera relaksu. Czas spędzany na świetlicy to także integracja między uczniami oraz miejsce rozwijania zainteresowań. W świetlicy odbywają się następujące zajęcia: 

 • wychowawcze z elementami edukacyjnymi, 

 • plastyczno - techniczne,

 • muzyczno – ruchowe,

 • porządkowe,

 • samoobsługowe,

 • zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci,

 • czytelnictwo,

 • pomoc w nauce,

 • usprawnianie zaburzonych funkcji,

 • profilaktyczne.

Prowadzone zajęcia nawiązują do aktualnych wydarzeń, świąt, rocznic i pór roku oraz obejmują realizację tematów profilaktycznych tj. dbanie o zdrowie i higienę osobistą, zdrowe odżywianie, profilaktykę uzależnień, bezpieczne formy spędzania wolnego czasu, sposoby radzenia sobie z agresją, umiejętność nazywania i okazywania uczuć itp. Stawiany jest nacisk na naukę samoobsługi oraz na właściwą postawę koleżeńską

Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym:

PONIEDZIAŁEK -  7.30 – 15.00

WTOREK         - 7.30 – 15.00

ŚRODA              -  7.30 – 14.15

CZWARTEK       -  7.30 –15.00

PIĄTEK              -  7.30 – 14.15

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka. Można ją pobrać bezpośrednio u wychowawcy. Karty zapisu przyjmowane są przez cały rok szkolny wg potrzeb rodziców. Wszystkie oddziaływania terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości i umiejętności uczniów.

 

Ważne ustalenia:

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela – wychowawcy.

 2. Uczeń ma obowiązek zawsze przebywać ze swoim nauczycielem - wychowawcą i informować go o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela- wychowawcę.

 4. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

 5. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

 6. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice/opiekunowie prawni lub wyznaczeni przez nich opiekunowie (w tym opiekunowie dowozów szkolnych), których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.