Szkoła Przysposabiająca do Pracy

STRUKTURA OŚRODKA » Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP
 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP
 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP
 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP
 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP
 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP
 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP
 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP
 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP
 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP
 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP
 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP
 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP
 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP
 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP
 • Uczniowie SPP
  Uczniowie SPP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz samodzielnego i aktywnego dorosłego życia. Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi polega na całościowej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy. Kształcenie uczniów jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno- Terapeutycznych. W szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie mogą kontynuować naukę do ukończenia 24 roku życia.

 

Nasze cele:

 

Kształcąc młodzież, koncentrujemy się na rozwoju posiadanych umiejętności, rozpoznawaniu bieżących potrzeb rozwojowych oraz przygotowaniem ucznia do podjęcia określonych czynności zawodowych, praktycznych.


Dla nas najważniejsze jest:

 

wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju

• tworzenie pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego

• przysposabianie uczniów do pracy, a w szczególności kształtowanie określonych umiejętności i nawyków praktycznych

• kształtowanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, umiejętności współżycia w grupie

• przygotowanie uczniów do integracji ze społeczeństwem

• doskonalenie nabytych wiadomości i umiejętności przydatnych w życiu codziennym

• przysposabianie do samodzielnego życia.


Do realizacji wszystkich celów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych szkoła posiada pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem, pracownię plastyczno-techniczną, pracownię gastronomiczną, sale gimnastyczną, świetlicę, salę komputerową, salę bukieciarstwa, teren zieleni przy szkole.


PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

 

Przysposobienie do pracy ma na celu nabycie przez ucznia praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym. W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani w następujących dziedzinach:

 

GOSPODARSTWO DOMOWE – obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie i wydawanie posiłków.

 

PRACE OGRODNICZE – w ramach tych zajęć uczniowie, pod opieką nauczycieli, dbają o tereny wokół Ośrodka. Pielą chwasty, sadzą kwiaty, zioła, krzewy. W zimie przygotowują sadzonki, dbają o kwiaty  w pomieszczeniach oraz uczą się nazw i rozpoznawania różnych roślin.

 

ZAJĘCIA  KULINARNE – uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne w pełni wyposażonej pracowni gastronomicznej. Pod okiem nauczyciela przygotowują smaczne posiłki, nakrywają do stołu.

 

PRACE STOLARSKIE – odbywają się w pracowni plastyczno- technicznej, gdzie uczniowie zdobywają umiejętności pracy z drewnem. W zajęciach stolarskich biorą udział głównie chłopcy, wykonują proste prace stolarskie typu: kwietniki, wieszaki, zabawki drewniane, itp.

 

ELEMENTY SZYCIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO – zastosowanie ściegów podstawowych i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich oraz haftowaniu; szycie prostych wyrobów, tj. ściereczek, zasłon, rękawic kuchennych itp.

 

WYTWARZANIE  ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH  I PAMIĄTKARSKICH  - uczniowie zdobywają umiejętności manualne, rozbudzają swoją wyobraźnię, wrażliwość, twórcze myślenie. Na zajęciach młodzież wykonuje scenografie i rekwizyty do przedstawień szkolnych i poza szkolnych, wykonują prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik.

 

BUKIECIARSTWO młodzież uczy się sztuki układania dekoracji z roślin. Wykonują stroiki wielkanocne, bożonarodzeniowe , palmy świąteczne, odnawiają donice.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE –  nauka samodzielnego korzystania z narzędzi programu Paint. Korzystanie ze stron  internetowych. Tworzenie notatek, prezentacji, CV, wypełnianie dokumentacji.

 

 Nauczyciele przedmiotu przysposobienia do pracy z wielkim zaangażowaniem poszukują ciekawych form pracy z uczniem niepełnosprawnym. Uczestniczą w różnych formach dokształcania. Starają się, aby zajęcia były atrakcyjne, a jednocześnie stwarzały możliwości rozwoju. W celu zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego, pogłębienia umiejętności społecznych, pokazania się w środowisku lokalnym, organizowane są różnorodne wystawy prac, plenery. Nauczyciele przygotowują również uczniów do  udziału w konkursach międzyośrodkowych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania i pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również zdobycie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno-kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych.

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się – mają służyć dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w każdy możliwy dla ucznia sposób,  również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, czy też technologii informacyjno-komunikacyjnej. Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania komunikowania się z różnymi osobami, także w instytucjach, punktach usługowych i miejscach pracy.

 

Zajęcia kształtujące kreatywność – służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w przyjaznej atmosferze.

 

Wychowanie fizyczne – przedmiot ten daje możliwość usprawniania obniżonych funkcji ruchowych u uczniów, pozwala kształtować ich sylwetkę, uczy sportowej rywalizacji. Zajęcia odbywają się w siłowni i na terenach sportowych Ośrodka. Podsumowaniem całorocznej pracy uczniów jest ich udział w  międzyośrodkowym turnieju drużyn piłki nożnej i tenisa stołowego, gdzie nie ma przegranych, a najważniejsza jest walka do końca i pokonywanie swoich słabości.

 

Zajęcia rewalidacyjne – mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.