STOWARZYSZENIE AKTYWNI i RADOŚNI

 • Uczniowie podczas zajęć
  Uczniowie podczas zajęć
 • Uczniowie podczas zajęć
  Uczniowie podczas zajęć
 • Uczniowie podczas zajęć
  Uczniowie podczas zajęć
 • Uczniowie podczas zajęć
  Uczniowie podczas zajęć
 • Uczniowie podczas zajęć
  Uczniowie podczas zajęć
 • Uczniowie podczas zajęć
  Uczniowie podczas zajęć

Stowarzyszenie "AKTYWNI i RADOŚNI" jest pozarządową organizacją pożytku publicznego. Działalność oparta jest o społeczną pracę członków.

Stowarzyszenie powstało dzięki inicjatywie i zaangażowaniu nauczycieli Ośrodka i rodziców naszych wychowanków.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym od 31.12.2010 r. Numer KRS: 0000374895      

REGON 301638050
     

Konto: BS Słupca  nr   89 8542 0001 0038 9150 0463 7353
                           

Zarząd Stowarzyszenia:
- przewodnicząca –  p.Katarzyna Wilińska - Pałasz
- z-ca  – p.Joanna Andrzejewska
- skarbnik – p.Ewa Kierzek - Gulczyńska

Komisja Rewizyjna:
p.Jolanta Rogalska                                    
p.Anna Czajkowska
p.Anna Błażejewska

§ 7

Celami stowarzyszenia są:

- działania na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym,

- pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnienie funkcji społecznych i zawodowych,

- upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych,

- ułatwienie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami,

- promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej,

- działania na rzecz rozwoju wsi, rolników i członków ich rodzin,

- działania zwiększające udział młodych ludzi w działalności stowarzyszenia,

- ochrona praw młodego człowieka, szczególnie w szkole,

- propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych,

- promocja ekologii i ochrony środowiska,

- promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych,

- zagospodarowanie czasu wolnego naszej młodzieży,

- działania zmierzające do wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

- poszerzenie współpracy międzynarodowej,

- profilaktyczne działania informacyjne, edukacyjne, opiekuńcze, wychowawcze w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie u dzieci i młodzieży,

- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

 

Stowarzyszenie „Aktywni i radośni”  realizuje cele poprzez:

 - pozyskiwanie funduszy z projektów dotyczących statutowych działań stowarzyszenia dzięki którym nasi podopieczni mają okazje korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, hipoterapii i wielu innych.

Pozyskujemy wielu sponsorów wśród lokalnych przedsiębiorców oraz organów samorządowych. Pozyskane w ten sposób fundusze zasilają konto Stowarzyszenia i przeznaczone zostają na dofinansowania przedsięwzięć na rzecz naszego Ośrodka: Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Profilaktyki, zakupu paczek świątecznych dla  uczniów naszego Ośrodka, wyjazdów naszych uczniów na ogniska integracyjne, dofinansowanie wycieczek klasowych.

     

Organizujemy szereg imprez charytatywnych takich jak: andrzejki, bale karnawałowe, majówki.

 

Dzięki zorganizowanym zbiórkom pieniędzy podczas imprez charytatywnych nasi podopieczni wyjeżdżają na wycieczki.