Zajęcia pozalekcyjne współfinansowane ze środków UE

NASZA OFERTA » Zajęcia pozalekcyjne współfinansowane ze środków UE

Dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy biorą udział w projekcie pt.: "Życiowe pasje”, który za pośrednictwem Stowarzyszenia „Aktywni i radośni” oraz Starostwa Powiatowego w Słupcy finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Koło informatyczne

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program opracowałam z myślą o uczniach uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym do realizacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Jest on dostosowany do stopnia zaawansowania wiedzy i umiejętności uczniów, jak również do możliwości szkolnej pracowni informatycznej.
Na zajęcia uczęszczać będą zarówno uczniowie o szczególnych zainteresowaniach informatycznych, jak i tacy, którzy nie mieli wcześniej okazji rozwijać swych zainteresowań w tym kierunku. Pomimo postępu techniki nie wszyscy uczniowie posiadają w domach sprzęt komputerowy. Pozalekcyjne zajęcia informatyczne to dla nich szansa na dodatkową edukację w zakresie techniki komputerowej i technologii informacyjnej.
Uczniowie podczas zajęć będą pogłębiać swoją wiedzę informatyczną, ale także, co jest nie mniej istotne – będą utrwalać umiejętności zdobyte wcześniej na lekcjach informatyki. Duży nacisk zostanie położony na rozwijanie samodzielnego myślenia uczniów oraz na umiejętność rozwiązywania postawionych problemów (szkolnych i praktycznych).

CELE KSZTAŁCENIA

Celem prowadzenia zajęć koła informatycznego jest sprzyjanie ogólnemu wykształceniu oraz rozwojowi osobowości ucznia, kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków oraz rozwiązywania postawionych problemów. Realizacja przedstawionego programu ma na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień uczniów w dziedzinie informatyki.

Cele ogólne:

1.     nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną

2.     ­zainteresowanie uczniów rosnącymi możliwościami zastosowań komputerów, technologii informacyjnej i urządzeń opartych na technice komputerowej

3.     ­rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych

4.     ­tworzenie możliwości do nabywania umiejętności rozwiązywania problemów w samodzielny i twórczy sposób

5.     ­kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł

6.     ­położenie nacisku na przestrzeganie przepisów określających zasady korzystania z oprogramowania i dostępnych danych oraz na poszanowanie własności intelektualnej

7.     ­uświadomienie korzyści i zagrożeń, jakie związane są z technologią informacyjną

8.     ­przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia we współczesnym świecie.

UWAGI O REALIZACJI
­ Zajęcia koła informatycznego będą prowadzone w wymiarze 1 godziny tygodniowo w szkolnej pracowni informatycznej (komputery połączone w sieć ze stałym dostępem do Internetu, wyposażone w odpowiednie oprogramowanie). Uczniowie będą pracować indywidualnie przy stanowiskach komputerowych.
­

Dominującą metodą pracy podczas zajęć będą ćwiczenia praktyczne przy komputerze, poprzedzane niekiedy krótką pogadanką wprowadzającą, pokazem, instruktażem lub prezentacją z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.
­

Głównym zadaniem nauczyciela powinno być skuteczne zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania umiejętności wynikających z coraz większych możliwości zastosowania komputerów i szeroko pojętej technologii informacyjnej.

 

 

Koło miłośników matematyki

CELE :
• rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
• rozwijanie uzdolnień,
• kształtowanie umiejętności dostrzegania zasad i prawidłowości matematycznych i ich wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów,
• wdrażanie do samodzielnego, twórczego myślenia, poszukiwania różnych dróg dochodzenia do celu,
• motywowanie do podejmowania kolejnego wysiłku, pomimo uprzedniej porażki,
• wyzwalanie radości podczas „ zabawy ” matematycznej, wzmacnianie pozytywnych emocji,
• stwarzanie sytuacji umożliwiających osiąganie sukcesu i zadowolenia z własnych osiągnięć,
• rozwijanie umiejętności twórczej współpracy i dzielenia się własną wiedzą z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach,
• aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
• rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań,
• kształtowanie giętkości i oryginalności myślenia,
• wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych ,
• przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych,
• wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych ,
• przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych,
• rozwijanie umiejętności czytania i tworzenia tekstów w stylu matematycznym,
• poznanie wybranych elementów z programu matematyki klas starszych,
• kształtowanie zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia, staranności, krytycyzmu, stałego korygowania błędów, uznawania racji popartych poprawnym rozumowaniem, tolerancji wobec innych,
• przyzwyczajanie do wytrwałości, do pokonywanie trudności.

  UCZEŃ POWINIEN:
• definiować i analizować problem matematyczny – stawiać właściwe pytania,
• dostrzegać w zadaniach prawidłowości ( porządkować, klasyfikować, uogólniać dane ),
• wykorzystywać prawa i zasady matematyczne w dochodzeniu do celu, poszukiwać różnych dróg rozwiązań, wybierać te najbardziej racjonalne i ekonomiczne,
• twórczo współpracować w zespole, wykorzystywać zbiorowe doświadczenie,
• podejmować kolejny wysiłek, nie zrażając się uprzednim niepowodzeniem,
• podejmować działania służące samodoskonaleniu i rozwijaniu własnych zainteresowań.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ: program i zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkoły podstawowej, zainteresowanych matematyką l. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne i opiera się na świadomym wyborze dokonanym przez dzieci.

Koło przedsiębiorczości

Koło języka angielskiego: "Zabawy z językiem"

Koło przyrodnicze: "Świat wokół Nas"  
  

 

Dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy biorą udział w projekcie pt.: "Życiowe pasje”, który za pośrednictwem Stowarzyszenia „Aktywni i radośni” oraz Starostwa Powiatowego w Słupcy finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu wychowankowie SOSW korzystają z niezwykle wartościowych zajęć kynoterapeutycznych, a także rozwijają umiejętności koordynacji ruchowej na zajęciach sportowo-rekreacyjnych na pływalni w Koninie.

 

Kynoterapia (zwana też dogoterapią) to metoda wspomagająca rehabilitację, edukację, rewalidację, w której bodźcem do podejmowania działań jest odpowiednio przygotowany pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.
To właśnie ta forma terapii wzbudza w dziecku ogromne emocje. Dzieje się tak dzięki bezinteresowności psa, który nie ocenia, nie krytykuje, ale akceptuje dziecko takim jakie ono jest. Dzieci aby zaspokoić swoją naturalną ciekawość podążają za psem, okazują mu zainteresowanie. Bezpośredni kontakt z żywym zwierzęciem zaspokaja potrzeby dziecka: potrzebę dotyku, czułości, bliskości.

Dzięki zabawie z psem, świadomie w odczuciu dziecka, prowadzona jest specjalistyczna rehabilitacja, ukierunkowana indywidualnie na jego potrzeby.

 

a) W SOSW na zajęciach kynoterapeutycznych uczestniczy 30 dzieci przez 6 godzin w miesiącu. Terapię prowadzą profesjonalne terapeutki z Fundacji Kynoterapeutycznej „SEKRET GAI” w Luboniu: Grażyna Jujka (prezes zarządu fundacji) oraz Violetta Neumann.
Dzieci uczestniczące w zajęciach są szczęśliwe, żywo i z radością uczestniczą w zabawach z udziałem piesków: goldenek: Luny, Arii i małej Patii oraz papillona Imusia, a jednocześnie są poddawane oddziaływaniom terapeutycznym. Psy wzbudzają duże zainteresowanie, są cierpliwe i zawsze chętne do zabawy, dają się głaskać, przytulać, prowadzić na smyczy itp.
Zajęcia kynoterapeutyczne, umiejętnie zaplanowane i prowadzone, potwierdzają, że jest to jedna z metod, które warto stosować w procesie usprawniania dziecka niepełnosprawnego. Zajęcia w ramach projektu będą realizowane do wakacji, a my już widzimy ich sens i skuteczność.
Chcemy być nowoczesną placówką specjalną, dlatego zamierzamy na stałe wprowadzić do naszej oferty edukacyjnej dogoterapię – metodę bardzo lubianą przez dzieci i skutecznie wspomagają ich rehabilitację

 

b) W zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni uczestniczy 10-cio osobowa grupa wychowanków SOSW przez 2 godz. dziennie w każdym tygodniu.

Głównym celem zajęć jest nauczanie bezpiecznego i swobodnego poruszania się i przebywania w wodzie, jest to również jedna z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W trakcie tych zajęć dzieci i młodzież poznają również właściwości wody:
- wyporność - umożliwia łatwiejsze poruszanie się ze zmniejszonym obciążeniem na mięśnie, stawy i kości
- ciśnienie hydrostatyczne - woda otaczająca ciało przyspiesza krążenie krwi powodując lepsze ukrwienie tkanek, obniż się wrażliwość stawów na ból, co powoduje zwiększenie ich ruchomości
- opór - umożliwia stymulację równowagi i wzrost siły mięśniowej, opór wpływa na pobudzenie wrażliwości sensorycznej.
Oddziaływanie wody na organizm sprawia, że wraz z odpowiednio przeprowadzonymi zabawami i ćwiczeniami dostarcza jedynych w swoim rodzaju bodźców dla czucia powierzchniowego oraz głębokiego. Zajęcia te pozwalają nabywać nowych umiejętności zarówno w środowisku wodnym jak i na lądzie.

 

W ramach projektu wychowankowie SOSW korzystają z niezwykle wartościowych zajęć kynoterapeutycznych, a także rozwijają umiejętności koordynacji ruchowej na zajęciach sportowo-rekreacyjnych na pływalni w Koninie.

 

 

Kynoterapia (zwana też dogoterapią) to metoda wspomagająca rehabilitację, edukację, rewalidację, w której bodźcem do podejmowania działań jest odpowiednio przygotowany pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.
To właśnie ta forma terapii wzbudza w dziecku ogromne emocje. Dzieje się tak dzięki bezinteresowności psa, który nie ocenia, nie krytykuje, ale akceptuje dziecko takim jakie ono jest. Dzieci aby zaspokoić swoją naturalną ciekawość podążają za psem, okazują mu zainteresowanie. Bezpośredni kontakt z żywym zwierzęciem zaspokaja potrzeby dziecka: potrzebę dotyku, czułości, bliskości.

Dzięki zabawie z psem, świadomie w odczuciu dziecka, prowadzona jest specjalistyczna rehabilitacja, ukierunkowana indywidualnie na jego potrzeby.

 

a) W SOSW na zajęciach kynoterapeutycznych uczestniczy 30 dzieci przez 6 godzin w miesiącu. Terapię prowadzą profesjonalne terapeutki z Fundacji Kynoterapeutycznej „SEKRET GAI” w Luboniu: Grażyna Jujka (prezes zarządu fundacji) oraz Violetta Neumann.
Dzieci uczestniczące w zajęciach są szczęśliwe, żywo i z radością uczestniczą w zabawach z udziałem piesków: goldenek: Luny, Arii i małej Patii oraz papillona Imusia, a jednocześnie są poddawane oddziaływaniom terapeutycznym. Psy wzbudzają duże zainteresowanie, są cierpliwe i zawsze chętne do zabawy, dają się głaskać, przytulać, prowadzić na smyczy itp.
Zajęcia kynoterapeutyczne, umiejętnie zaplanowane i prowadzone, potwierdzają, że jest to jedna z metod, które warto stosować w procesie usprawniania dziecka niepełnosprawnego. Zajęcia w ramach projektu będą realizowane do wakacji, a my już widzimy ich sens i skuteczność.
Chcemy być nowoczesną placówką specjalną, dlatego zamierzamy na stałe wprowadzić do naszej oferty edukacyjnej dogoterapię – metodę bardzo lubianą przez dzieci i skutecznie wspomagają ich rehabilitację.

 

b) W zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni uczestniczy 10-cio osobowa grupa wychowanków SOSW przez 2 godz. dziennie w każdym tygodniu.
Głównym celem zajęć jest nauczanie bezpiecznego i swobodnego poruszania się i przebywania w wodzie, jest to również jedna z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W trakcie tych zajęć dzieci i młodzież poznają również właściwości wody:
- wyporność - umożliwia łatwiejsze poruszanie się ze zmniejszonym obciążeniem na mięśnie, stawy i kości
- ciśnienie hydrostatyczne - woda otaczająca ciało przyspiesza krążenie krwi powodując lepsze ukrwienie tkanek, obniż się wrażliwość stawów na ból, co powoduje zwiększenie ich ruchomości
- opór - umożliwia stymulację równowagi i wzrost siły mięśniowej, opór wpływa na pobudzenie wrażliwości sensorycznej.

Oddziaływanie wody na organizm sprawia, że wraz z odpowiednio przeprowadzonymi zabawami i ćwiczeniami dostarcza jedynych w swoim rodzaju bodźców dla czucia powierzchniowego oraz głębokiego. Zajęcia te pozwalają nabywać nowych umiejętności zarówno w środowisku wodnym jak i na lądzie.