Polskie drogi do Niepodległości - akcja - Szkoła pamięta - Szkoła do hymnu

2020-11-10

Aktualności » Polskie drogi do Niepodległości - akcja - Szkoła pamięta - Szkoła do hymnu

 • Flaga Polski
  Flaga Polski
 • Szkoła pamięta
  Szkoła pamięta
 • Uczniowie z klasy VII, VIII
  Uczniowie z klasy VII, VIII
 • Szkoła pamięta
  Szkoła pamięta
 • Szkoła pamięta
  Szkoła pamięta
 • Uczniowie z klasy IV, V
  Uczniowie z klasy IV, V
 • Uczniowie z klasy IV, V
  Uczniowie z klasy IV, V
 • Flaga - pracę wykonał Tymon
  Flaga - pracę wykonał Tymon
 • Flaga - pracę wykonała Maja
  Flaga - pracę wykonała Maja
 • Dekoracja klasy
  Dekoracja klasy
 • Uczniowie z klasy III, IV
  Uczniowie z klasy III, IV
 • Uczniowie z klasy I, II
  Uczniowie z klasy I, II
 • Uczniowie z klasy I, II
  Uczniowie z klasy I, II
 • Uczniowie z klasy VI, VII
  Uczniowie z klasy VI, VII
 • Szkoła do hymnu
  Szkoła do hymnu

 W odpowiedzi na apel Ministra Edukacji Narodowej nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”. W ramach prowadzonych zajęć od 2 do 10 listopada 2020r. uczniowie byli zachęcani do upamiętnienia ważnych rocznic, postaci i wydarzeń historycznych. 

 

Podejmowane były następujące inicjatywy:

- udział uczniów w projekcie „Polskie drogi do Niepodległości” , projekcja filmów, uzupełnianie kart pracy po mini-wykładach z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Ponadto naszym podopiecznym przybliżone zostały najważniejsze informacje na temat społeczności II Rzeczypospolitej oraz działalności Józefa Piłsudskiego,

- zorganizowanie konkursu literackiego/historycznego upamiętniającego ważne postacie z historii,

 - opracowanie prezentacji multimedialnej, poświęconej osobie Józefa Piłsudskiego.

 Podsumowaniem projektu był dzień 10 listopada, w którym to uczniowie o godzinie 11:11 odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

 Głównym celem wszystkich działań było:

- wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,  patriotyzmu i szacunku dla tradycji;
- wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych;
- wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
- rozwijanie kompetencji, takich jak:  kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
- rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
- rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
- wyposażanie uczniów w taki zasób wiadomości  oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
- wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
-  kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
- ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za udział w akcji.

#SzkołaPamięta #SzkolaDoHymnu

Osoby odpowiedzialne za szkolną akcję „Szkoła pamięta”: p.I.Kaczmarek oraz p.I.Chojnacka.