Komunikat koronawirus

2020-03-11

Aktualności » Komunikat koronawirus

 

Komunikat

Starosty Powiatu Słupeckiego

z dnia 11 marca 2020 r.

 

w sprawie: ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

     Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji wydanymi w dniu 11 marca 2020 r. od 12 do 25 marca br. funkcjonowaniejednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Organ prowadzący Powiat Słupecki zaleca zawieszenie zajęć dydaktycznowychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy.

Informacje dla Dyrekcji szkół/ placówek,

zajęcia w szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
• 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
• od 12 marca br. uczniowie szkól ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
• w gestii dyrekcji leży poinformowanie uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
• od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
• należy poinformować niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystać można do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Proszę o informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
• Dyrekcja ma możliwość poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
• w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
• uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
• od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
• proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzać należy komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

STAROSTA

Jacek Bartkowiak

 

http://www.powiat-slupca.pl/index.php/komunikat-starosty-slupeckiego-w-sprawie-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-covid-19/