zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
                                Komentarze

RADA RODZICÓW

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

1. Uchwalają w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy ośrodka i program profilaktyki.

Opiniują

2. Program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
3. Projekt planu finansowego szkoły.
4. Działalność stowarzyszenia na terenie szkoły.
5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6. Opiniują propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.

Wnioskują

7. O ocenę pracy nauczyciela i opiniują jego dorobek za okres stażu.
8. Delegują przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
9. Rodzice podejmują decyzje w sprawie przeznaczania środków gromadzonych na funduszu rady rodziców.

*************************************************

Zebrania:
26.09.2014 – informacyjne , wybór rady rodziców
10.10.2014 – stan finansowy rady rodziców
05.12.2014 – analiza SWOT
16.01.2015 - zapoznanie z Koncepcją Pracy SOSW

11.03.2016 - spotkanie integracyjne (AKTUALNOŚCI)

*************************************************

Regulamin Rady Rodziców

* Rada Rodziców, zwana dalej „radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.

1. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.


§ 1

* Rada liczy siedmiu członków.
* Kadencja rady trwa rok.
* W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład rady.
* Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu jawnym.


§ 2

Rada może tworzyć komisję i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco- doradczy.

Wybory do rady.

* Wybory do rady przeprowadzane są corocznie, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
* Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
* Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
* Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.


§ 4

Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

§ 5

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 6

* Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do rady rodziców szkoły.
* Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.

§ 7

* Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia rady należy do obowiązków dyrektora.
* Pierwsze posiedzenie rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminów wyborów.


Władze rady.

§ 8

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 9

* Przewodniczący rady organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.
* Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
* Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.
* Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.

Posiedzenia rady.

§ 10

* Posiedzenia rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
* Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.
* Posiedzenia rady mogą być również zwołane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

§ 11

* Przygotowanie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie rady, na siedem dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest także na stronie internetowej szkoły.
* Posiedzenia rady prowadzone są przez przewodniczącego.
* W posiedzeniach rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
* Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady.

§ 12

* Posiedzenia rady są protokołowane.
* Protokoły posiedzenia są przejmowane przez radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu rady.

Podejmowanie uchwał.

§ 13

* Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
* W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 14

Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 15

Prawa i obowiązki członków rady.

§ 16

** Członkowie rady mają prawo do:
* dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych,
* wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,
* głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę.

** Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.

Fundusze rady.

§ 17

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 18

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie rada w preliminarzu budżetowym.

§19

Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać: dyrektor , rada pedagogiczna, samorząd uczniowski.


§ 20

* Rada ma wydzielone konta bankowe.
* Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

Postanowienia końcowe.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia .