zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
                                Komentarze

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

mgr Anna Mydłowska - dyrektor SOSW

mgr Barbara Woźniak - wicedyrektor ds. szkół

mgr Danuta Lewandowska - wicedyrektor ds. wychowawczych


Sekretariat w szkole 

w godz. 7:30 – 15:30


telefon: 063 / 275 – 20 – 18

Terminy zebrań z rodzicami:

- 23 września 2016 (piątek)
- 25 listopada 2016 (piątek)
- 27 stycznia 2017 (piątek)
- 07 kwietnia 2017 (piątek)

Gabinet psychologa /
pedagoga szkolnego

mgr Marcin Dybalski

poniedział: 10:00 – 14:00
wtorek: ------------
środa: 8:30 – 13:00
czwartek: ------------
piątek: 8:00 – 12:30

sala nr 25, I piętro


mgr Ewa Chmielewska

poniedziałek: 8:30 – 12:30
wtorek: 8:00 – 14:00
środa: 11:40 – 17:10
czwartek: 8:30 – 14:30
piątek: 9:00 – 13:30

           sala nr 10, parterBiblioteka szkolna i MCI

mgr Izabela Romańska
poniedziałek 8:45 - 9:50, 10:35 - 12:40

wtorek         10:35 - 13:45 
środa             8:45 – 12:40
czwartek        8:45 – 10:50
piątek            8:55 - 11:45

sala nr 7, parter

Gabinet profilaktyki i pomocy przedmedycznej

Pielęgniarka szkolna - p.Małgorzata Kuchowicz
poniedziałek: 16:00 – 18:00
wtorek:             8:00 – 14:00
środa:             12:00 - 14:15
czwartek:            ----------------
piątek:             8:00 – 13:00

sala nr 9, parter

Stołówka szkolna
II śniadanie o godz. 10:35
obiad o godz. 13:25

***************************************************************

Dzienny rokład zajęć ŚWIETLICY

od poniedziałku do czwartku:
godz. 7:30 - 8:45 zajęcia dowolne wg zainteresowań dzieci
godz. 8:45 - 12:30 zabawy tematyczne, gry stolikowe
godz. 12:30 - 13:15 obiad
godz. 15:15 - 14:15 zajęcia tematyczne
godz. 14:15 - 15:00 zajęcia wg zainteresowań, odrabianie pracy domowej


piątek:
godz. 7:30 - 8:45 zajęcia dowolne wg zainteresowań dzieci
godz. 8:45 - 12:30 zajęcia tematyczne
godz. 12:30 - 13:00 obiad
godz. 13:00 - 13:30 zajęcia wg zainteresowań


***********************************************************************************************************

Informacje dla uczniów i rodziców (rok szkolny 2016/2017)


Kalendarz roku szkolnego 2016/2017


I półrocze.............................................1 września 2016 – 20 stycznia 2017
II półrocze...........................................23 stycznia 2017 – 23 czerwca 2017
Święto Komisji Edukacji Narodowej.........14 października 2016 (piątek)
Święto Niepodległości ………………………..…..11 listopada 2016 (piątek)
Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie) ...23 grudnia 2016 – 31 grudnia 2016
Święto Trzech Króli……..……………………..…….6 stycznia 2017 (piątek)
Ferie zimowe ( 2 tygodnie) ...................30 stycznia – 10 lutego 2017
Przerwa świąteczna (Wielkanoc) ............13 – 18 kwietnia 2017
Egzamin gimnazjalny klas trzecich..........19, 20, 21 kwietnia 2017
Przerwa „majowa”.............….................1 maja - 3 maja 2017 (pon.wt.środa)
Boże Ciało ..........................................15, 16 maja 2017 (czwartek, piątek)
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017….23 czerwca 2017 (piątek)

Klasa ..............................Nauczyciel – wychowawcy klasy
II – III Szkoła Podstawowa "L".....................p. Sylwia Wiatrowska
IV – VI Szkoła Podstawowa "L ...................p. Iwona Chojnacka
I - II Szkoła Podstawowa "S".......................p. Katarzyna Siwińska
III - Szkoła Podstawowa "S"........................p. Anna Górska
II – III Szkoła Podstawowa "S"....................p. Katarzyna Błaszczyk - Grzelak
IV a Szkoła Podstawowa "S"......................p. Monika Majewska
IV b Szkoła Podstawowa "S"......................p. Anna Czajkowska
IV – VI Szkoła Podstawowa "S"..................p. Anna Błażejewska
V Szkoła Podstawowa "S"..........................p. Monika Jóźwiak
I – II Gimnazjum "L"....................... p. Dorota Lewandowska
III Gimnazjum "L"........................... p. Arleta Sakowska
II – III Gimnazjum "S"......................p. Małgorzata Bojarczuk
III Gimnazjum "S"............................p. Anna Stoińska
I – III Zasadnicza Szkoła Zawodowa.................p. Marzena Urbaniak
I - II Szkoła Przysposabiająca do Pracy...........p. Renata Miczuga
II – III Szkoła Przysposabiająca do Pracy…..…p. Iwona Łysiak
III Szkoła Przysposabiająca do Pracy..............p. Ilona Witkowska
Oddział Przedszkolny ...................................p. Paulina Walerczyk

**************************************************************************************************************************
********************************************************************************************


Najważniejsze uroczystości szkone w roku szkolnym 2016/2017


1. Inauguracja roku sportowego "Bieg ku słońcu" – wrzesień 2016
2. Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2016
3. Dzień Papieski – październik 2016
4. Narodowe Święto Niepodległości – listopad 2016
5. Marcińskie rogale – wielkopolska tradycja – listopad 2016
6. Jasełka Bożonarodzeniowe – 21 grudnia 2016 (środa)
7. Wigilia w internacie – grudzień 2016
8. Dzień Bezpiecznego Internetu – luty 2017
9. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – luty 2017
10. Walentynki – 14.02.2017
11. III Festiwal Piosenki – marzec 2017
12. Rekolekcje Wielkopostne – kwiecień 2017
13. Powitanie Wiosny – 21.03.2017
14. Bezpieczeństwo na drodze - kwiecień 2017
15. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – maj 2017
16. Apel Koła Europejskiego - maj 2017
17. Międzyośrodkowy Dzień Bez Przemocy – 31 maja 2017
18. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Słupeckiego – czerwiec 2017

Rozmieszczenie sal w budynku szkoły:
za stołówką:17a, 18
parter: 2, gabinet dyrektora, sekretariat, 4, pokój nauczycielski, 5, 6, biblioteka szkolna, 8, gabinet higienistki, gabinet pedagoga, 11, 12, 13, 14, 15
I piętro: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 41-
II piętro: internat

Zapraszamy do AKTUALNOŚCI i GALERII ZDJĘĆ 2016/2017


2. Uczeń/Wychowanek ma prawo do:
1) Właściwie zorganizowanej opieki oraz procesu rewalidacji, zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej.
2) Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia ośrodka a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
3) Całodobowej opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądźpsychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
4) Prawo do informacji, do znajomości swoich praw.
5) Szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym i rewalidacyjnym.
6) Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
7) Rozwijania zainteresowań, udziału w różnych formach pracy pozalekcyjnej i wychowawczej
8) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny według zasad zapisanych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
9) Korzystania z pomieszczeń ośrodka, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
10) Wpływania na życie ośrodka poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania w organizacjach działających w ośrodku.
11) Przedstawiania wychowawcy klasy, wychowawcy grupy, pracownikom pedagogicznym, kierownictwu ośrodka swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień lub rozwiązania sporu.
12) Pomocy w przypadku trudności w nauce.
13) Reprezentowania ośrodka w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
14) Wypoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii na które nie zadaje się prac domowych.
15) Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz samorządowych samorządu uczniowskiego.
16) Korzystania z posiłków w stołówce.
17) Bezpłatnych przejazdów z domu rodzinnego do ośrodka i z powrotem zgodnie z odrębnymi przepisami.
18) Prawo do równego traktowania wobec prawa
19) Prawo do składania skarg i wniosków.


3. Uczennica w ciąży ma prawo do pomocy w ukończeniu szkoły oraz do zwolnienia z zajęć edukacyjnych wychowania fizycznego, zajęć technologii informacyjnej i rewalidacji komputerowej po przedłożeniu zwolnienia lekarskiego.

4. Uczeń, jego rodzice (opiekunowie) mają prawo złożyć skargę na naruszenie praw ucznia :
1) przez ucznia – do wychowawcy, psychologa, pedagoga, dyrektora,
2) przez nauczyciela – do wychowawcy klasy, psychologa, pedagoga, dyrektora,
3) przez wychowawcę klasy, grupy – do psychologa, pedagoga, kierownika,
wicedyrektora, dyrektora ośrodka,
4) przez wicedyrektora– do dyrektora ośrodka lub organu prowadzącego placówkę.

5. Tryb składania skargi w przypadku naruszania praw ucznia/wychowanka:
1) Uczeń/wychowanek ma prawo do złożenia do dyrektora skargi w trybie ustnym lub pisemnym w terminie 14 dni od ujawnienia sprawy.
2) Skargę ucznia lub wychowanka niepełnoletniego składają w jego imieniu rodzice lub pedagog, psycholog w przypadku braku reakcji ze strony rodziców.
3) Skargę rozpatruje dyrektor w porozumieniu z wicedyrektorem, pedagogiem i psychologiem, w terminie 7 dni od złożenia skargi.
4) O sposobie rozstrzygnięcia sprawy i formie zadośćuczynienia dyrektor informuje strony w formie pisemnej lub ustnej.
5) Informacja o sprawie i jej rozstrzygnięciu w przypadku naruszenia praw ucznia/wychowanka przez nauczyciela zostaje umieszczona w teczce aktywności zawodowej nauczyciela.
6) Informacje o sprawie i jej rozstrzygnięciu umieszcza się w dokumentacji ucznia/wychowanka.

6. Uczeń/Wychowanek ma obowiązek:
1) Systematycznie uczestniczyć w zajęciach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych i rewalidacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w ośrodku.
3) Troszczyć się o mienie ośrodka.
4) Dbać o kulturę słowa.
5) Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów uczeń /wychowanek nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających/.
6) Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz fryzury.
7) Czuć się współodpowiedzialnym za wyniki pracy ośrodka i wszystkie sprawy społeczności ośrodka.
8) Podporządkowywać się zarządzeniom i zaleceniom dyrekcji ośrodka, rady pedagogicznej.
9) Przestrzegać zasady korzystania z telefonu komórkowego na terenie ośrodka w sytuacja koniecznych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia.
a) w trakcie zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz z korzystania z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego, poza tym, który jest niezbędny do przeprowadzenia zajęć,
b) za telefony komórkowe i przyniesiony na teren ośrodka przez uczniów sprzęt elektroniczny szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
10) Przestrzegać statutu ośrodka.
11) Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych – dostarczenia usprawiedliwienia w ciągu 7 dni nie później niż do końca danego miesiąca w którym zaistniała nieobecność. Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień podpisanych przez rodziców uczniów lub zwolnień lekarskich.
12) Dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego jednolitego stroju:
a) dziewczynki ciemna spódnica lub spodnie, biała bluzka i granatowa kamizelka
b) chłopcy ciemne spodnie, biała koszula i granatowa kamizelka
13) Jednolity strój określony w pkt. 12 obowiązuje :
a) podczas uroczystości szkolnych,
b) uroczystych apeli szkolnych,
c) podczas świąt państwowych,
d) podczas reprezentowania szkoły na forum społecznym.
14) Właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników ośrodka oraz pozostałych uczniów/wychowanków.

7. Rodzaje stosowanych wobec uczniów/wychowanków nagród:
7.1. Uczniów/Wychowanków nagradza się za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz ośrodka,
2) wzorową postawę i godne reprezentowanie ośrodka,
3) najlepsze wyniki z praktycznej nauki zawodu,
4) szczególne osiągnięcia.
7.2. Nagrody oraz sposób ich przyznawania:
1) wyróżnienie przez wychowawcę w obecności klasy lub grupy,
2) wyróżnienie przez dyrektora na apelu szkolnym,
3) wyróżnienie listem gratulacyjnym,
4) dyplom pochwalny dla ucznia,
5) nagrody książkowe za wzorowe i bardzo dobre postępy w zachowaniu oraz postępy w nauce o średniej od 4,75 na koniec roku szkolnego, umieszczenie na tablicy ogłoszeń przy takich samych wynikach za I półrocze,
6) nagrody rzeczowe za szczególne osiągnięcia w innych dziedzinach.
7.3. O zastosowanej formie wyróżnień ośrodek informuje rodziców wychowanka.

8. Rodzaje stosowanych wobec uczniów/wychowanków kar:
8.1.Uczeń/Wychowanek może być ukarany za nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków ucznia i wychowanka.
8.2. Kary oraz sposób ich wymierzania:
1) upomnienie wychowawcy wobec klasy lub grupy,
2) upomnienie lub nagana dyrektora ośrodka na apelu szkolnym,
3) list do rodziców z wyszczególnieniem przewinienia, którego dopuściło się ich dziecko
4) nagana dla ucznia/wychowanka,
5) zobowiązanie ucznia/wychowanka do naprawienia wyrządzonej szkody,
6) zawieszenie na określony czas udziału ucznia/wychowanka w imprezach organizowanych w ośrodku i poza nim (wycieczki, dyskoteki, seanse filmowe itp.)
7) skreślenie z listy wychowanków może nastąpić w związku z:
a) skazaniem ucznia prawomocnym wyrokiem sądu
b) nieusprawiedliwionym nieuczęszczaniem ucznia do szkoły w tym także z powodu pobytu w areszcie śledczym decyzją sądu
c) naruszeniem nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalne względem innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły
d) przywłaszczenie lub zniszczenie mienia szkoły lub osób wymienionych w punkcie
e) wywieraniem szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne osób wymienionych w punkcie
f) przebywaniem na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków oraz posiadanie, przechowywanie lub rozprowadzanie alkoholu lub narkotyków
g) świadomym i systematycznym naruszaniem obowiązków
wychowanka określonych w statucie
h) prostytuowaniem się lub czerpaniem korzyści z prostytucji

Ważne telefony i adresy:

Policja – 997
Straż pożarna – 998
Pogotowie ratunkowe – 999
Telefon alarmowy – 112

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Słupca, ul. Wojska Polskiego 13
Tel. (0-63) 277-13-22

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Słupca, ul. Wojska Polskiego 13,
Tel (0-63) 213-22-44, 213-22-45


Ośrodki wspierania rodziny:
Ośrodek Wsparcia z Interwencją Kryzysową w Lądku
62-4006 Lądek, ul. Niska 2
Tel. (0-63) 276-39-48
Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”
Kosewo 31, 62-402 Ostrowite
Tel. (0-643) 276-60-39, 276-61-29

www.wielkopolska.policja.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka
00-656 Warszawa ul. Śniadeckich 10
Tel. (0-22) 696-55-45
e-mail rpd@brpd.gov.pl

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
www.brpd.gov.pl
0-800-12-12-12 (od 08:15-20:00)
Telefon informacyjno-interwencyjny (0-22) 696-55-50 ( pn-pt od 08:15-16:15)

www.116111.pl - bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży fundacji „Dzieci Niczyje”

Ogólnopolska kampania „Kocham, nie biję”
kochamniebije.pl
www.kck.pl
Te. 0-801-109-801