Pedagog i Psycholog

Pedagog i Psycholog

STATUT OŚRODKA: Rozdział VI Pracownicy ośrodka": w ośrodku tworzy się stanowisko pedagoga, do którego zadań należy w szczególności:
1. pomoc pedagogiczna udzielana na wniosek ucznia/wychowanka, nauczyciela, psychologa, rodziców /opiekunów prawnych
2. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów/wychowanków oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
3. określanie form i sposobów pomocy uczniom/wychowankom, nauczycielom, rodzicom
4. współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów/wychowanków
5. organizowanie profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego
6. koordynowanie oddziaływań edukacyjno–wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych ośrodka zapewniających uczniom/wychowankom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
7. organizowanie indywidualnej opieki pedagogicznej dla uczniów/wychowanków z rodzin dysfunkcyjnych oraz podejmowanie interwencji na rzecz poprawy ich trudnej sytuacji życiowej
8. orientacja i poradnictwo zawodowe
9. doradztwo dla nauczycieli, uczniów/wychowanków i rodziców/prawnych opiekunów
10. koordynowanie prac samorządu ośrodka
11. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom/wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
12. podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia i modyfikacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki ośrodka

W ośrodku tworzy się stanowisko psychologa szkolnego, do którego zadań należy w szczególności:
1. pomoc psychologiczna udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, rodziców/opiekunów prawnych organizowani dla uczniów/wychowanków Ośrodka
2. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów/wychowanków oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
3. określanie form i sposobów pomocy uczniom/wychowankom, nauczycielom, rodzicom
4. doradztwo psychologiczne dla uczniów/wychowanków, nauczycieli i rodziców
5. współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów/wychowanków
6. przeprowadzenie badań diagnostycznych uczniów/wychowanków na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dyrektora ośrodka, nauczycieli i rodziców, własnego rozpoznania potrzeb w tym zakresie oraz bieżące informowanie zainteresowanych stron o wynikach
7. współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania kierowanych tam uczniów/wychowanków
8. współdziałanie z organami ośrodka w zakresie opracowania i realizacji Programu Wychowawczego i Profilaktyki ośrodka
9. opracowanie bieżącej dokumentacji w sprawach dotyczących rewalidacji, rekwalifikacji i aktualizacja danych ucznia

Ośrodek oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą przede wszystkim na:
1) diagnozowaniu środowiska wychowanków
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanków i możliwości ich zaspokojenia
3) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce
4) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
5) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki ośrodka
6) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów
7) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów
8) wspieraniu rodziców, nauczycieli i wychowawców ośrodka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
9) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
10) umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców, nauczycieli i wychowawców ośrodka.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na wniosek:
1) wychowanka
2) rodzica
3) nauczyciela/wychowawcy ośrodka
4) specjalistów
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna odbywa się przy współpracy z:
1)   rodzicami
                                                                                                                                               2) nauczycielami ośrodka
3) poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub innymi poradniami specjalistycznymi,
4) placówkami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ośrodku organizowana jest w szczególności w formie zajęć specjalistycznych:
1) korekcyjno-kompensacyjnych

2) logopedycznych

3) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana jest również w formie innych zajęć:
1) psychoedukacyjnych – organizowanych w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania dysfunkcyjnym zachowaniom uczniów/ wychowanków oraz wspierania ich rozwoju
2) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców, nauczycieli i wychowawców ośrodka
3) porad dla wychowanków
4) oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

Objęcie uczniów/wychowanków wyżej wymienionymi zajęciami specjalistycznymi,
psychoedukacyjnymi, dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami wychowania do życia w rodzinie oraz zajęciami pozalekcyjnymi, wymaga pisemnej zgody rodziców, wyrażonej w formie oświadczenia, dostarczonego przez ucznia do dnia 30 września danego roku szkolnego. W przypadku zmiany decyzji rodzic w formie pisemnej cofa zgodę na udział dziecka w w/w zajęciach.