Świetlica szkolna

Informacje ogólne

Od roku szkolnego 2014/2015 w naszym Ośrodku funkcjonuje świetlica szkolna.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości oraz zaspokojenie ich potrzeb psychofizycznych w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku odrobienia zadań domowych.

Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole. Funkcjonuje pięć dni w tygodniu: od poniedziałku do czwartku w godzinach 7: 30 – 15: 00, w piątek w godzinach 7: 30 – 13: 30.

Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnych zgłoszeń wypełnionych przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający, przebywający w internacie, oraz ci których rodzice pracują. Świetlica szkolna zapewnia ją również wszystkim uczniom, którzy nie uczestniczą aktualnie w zajęciach lekcyjnych z rożnych przyczyn m.in. zwolnienie z lekcji wych. fiz., a także czekającym na zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań.

W roku szkolnym 2014/2015 wychowawcami świetlicy są : p. Małgorzata Słowińska i p. Sylwia Wiatrowska. Ponadto opiekę nad wychowankami sprawują również inni nauczyciele Ośrodka realizujący dodatkową godzinę wynikającą z art. 42 K.N.

W świetlicy prowadzone są zajęcia:
* plastyczne
* ruchowe
* muzyczne
* relaksacyjne
* gry i zabawy dydaktyczne
* pomoc w odrabianiu prac domowych

Prowadzone zajęcia są zgodne z rocznym planem pracy dydaktyczno – wychowawczej. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań manualnych poprzez zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie, modelowanie, wyklejanie itp.
Organizujemy gry i zabawy dydaktyczne rozwijające zdolności intelektualne oraz ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje.
Ćwiczymy umiejętności samodzielnego czytania oraz pisania. W całym roku szkolnym uczniowie korzystają z pomocy nauczyciela podczas odrabiania pracy domowej oraz w
przygotowywaniu się do lekcji.

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ŚWIETLICY
od poniedziałku do czwartku:

godz. 
  7:30 - 8:45
zajęcia dowolne wg zainteresowań dzieci
godz.  
 8:45 - 12:30
zabawy tematyczne, gry stolikowe
godz.
12:30 - 13:15
obiad
godz.
15:15 - 14:15
zajęcia tematyczne
godz.
14:15 -15:00
zajęcia wg zainteresowań, odrabianie pracy domowej

piątek:

godz.
7:30 - 8:45

zajęcia dowolne wg zainteresowań dzieci
godz.
8: 45 -12:30
zajęcia tematyczne
godz.
12:30 -13:00
obiad
godz.
13:00 - 13:30
zajęcia wg zainteresowań

Ważne ustalenia:
1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela – wychowawcy.

2. Uczeń ma obowiązek zawsze przebywać ze swoim nauczycielem - wychowawcą i informować go o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela- wychowawcę.

4. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
 * korzystania z pomocy wychowawcy świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce
 * rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień
 * korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego
 * opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.

5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

6. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

7. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie ( w tym opiekunowie dowozów szkolnych), których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie.

9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela - wychowawcy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

10. W przypadku gdy uczeń nie zostanie odebrany ze świetlicy szkolnej do godziny 15:00 nauczyciel -wychowawca ma obowiązek skontaktowania się z rodzicami dziecka, a jeśli jest to niemożliwe powiadamia o tym fakcie przełożonego i opiekuje się dzieckiem do momentu odebrania dziecka przez rodziców lub przekazania opieki nad uczniem wyznaczonej osobie lub pod opiekę wychowawcy internatu.