Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

Sześcioletnia szkoła podstawowa specjalna dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
w tym z autyzmem.
W szkole podstawowej w oddziałach dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian.

Informacje o szkole podstawowej:
Szkoła Podstawowa Specjalna w Słupcy jest jednostką budżetową, finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Słupcy.                           

 • Cele i zadania szkoły podstawowej są tożsame z celami i zadaniami ośrodka określonymi w Statucie Ośrodka Rozdz. III,§2 ust.1
 • Szkoła Podstawowa wspomaga rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez:
  a) organizowanie konsultacji,
  b) organizowanie zajęć psychoedukacyjnych,
  c) organizowanie warsztatów umiejętności i grup wsparcia,
 • Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształceniai wychowania ucznia konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły.
  W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:
  a) kontaktów z wychowawcą klasy, nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych
  b) porad pedagoga i psychologa szkolnego lub innych specjalistów
  c) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny
  d) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie placówki,
  e) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi oraz kuratorowi oświaty , bezpośrednio lub za pośrednictwemswych przedstawicieli
  f) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych,bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania,płci oraz pozycji ekonomicznej
  g) korzystania z różnych form zajęć edukacyjnych dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć
  h) dostępu do wszelkich informacji, które mogą dotyczyć ich dzieci

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:
a) wspieranie procesu nauczania i wychowania oraz zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do szkoły
b) systematyczny kontakt z wychowawca klasy, grupy wycowawczej
c) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych
d) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole
e) zaangażowanie się jako partnerów w nauczanie i wychowanie dzieci w szkole
 

Szkoła współpracuje z rodzicami :
a) na początku roku szkolnego dyrektor ośrodka zapoznaje rodziców z planem pracy ośrodka, planem nadzoru pedagogicznego, a wychowawcy klas z wymaganiami oraz zasadami oceniania, klasyfikowani i promowania oraz przepisami bezpieczeństwa uczniów
b) informacje na temat zachowania i postępów w nauce swojego dziecka rodzice uzyskują w dniach pracy szkoły przez kontakt osobisty lub telefoniczny z dyrektorem, wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu, bieżące informacje na temat zachowania ucznia nauczyciele wpisują w klasowych zeszytach uwag, indywidualnych zeszytach ucznia
c) nauczyciele przedmiotów i wychowawca klasy zawiadamiają rodziców na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych lub o ocenie nagannej z zachowania.
d) organizuje się stałe spotkania z rodzicami co najmniej dwa razy w roku
e) zaprasza się rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez udział w imprezach klasowych, szkolnych i lokalnych
 
W szkole podstawowej jest utworzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

W pierwszym etapie edukacyjnym i w oddziałach dla uczniów upośledzonychumysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcenie i wychowanie ma charakter zintegrowany. Czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć uwzględniając w szczególności:
a) dostosowanie czasu zajęć i przerw do aktywności uczniów,
b) zachowanie ciągłości nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności uczniów
c) realizacji zajęć ruchowych, najlepiej w każdym dniu, w tygodniowym łącznym wymiarze nie mniejszym niż określają to przepisy szczegółowe
 
  

 Zasady rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej

 • Uczniowie przyjmowani są do szkoły na rok szkolny lub okres nauki w szkole,wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, dzieci posiadające, z uwagi na stopień upośledzenia umysłowego, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów uczniów na podstawie:

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
b) świadectwa ukończenie klasy programowo niższej szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu
c) arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł

Pobyt ucznia może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej,nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.