Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka umożliwia objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń. Opiera się na współpracy rodziców i terapeutów w realizacji programów terapeutycznych.

Istotą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest:
• wsparcie rodziców w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, podniesienie poziomu samooceny oraz nauczenie spostrzegania u własnego dziecka mocnych stron;
• opracowanie diagnozy umiejętności funkcjonalnych, bazując na badaniach diagnostycznych, obserwacjach, wywiadach z rodzicami;
• opracowanie, wdrożenie wieloprofilowego programu terapeutycznego dostosowanego do możliwości dziecka oraz warunków środowiskowych, uwzględniający różne strategie terapeutyczne.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz rodziny w realizacji procesu terapeutycznego stwarza szanse rozwojowe, umożliwiające osiągnięcie określonych dojrzałości fizycznych, poznawczych, emocjonalno-społecznych. Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości.

Zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  objęte są dzieci  na wniosek rodziców, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, lub/i orzeczenia o kształceniu specjalnym.
Podczas pierwszych wizyt każde dziecko diagnozowane jest na podstawie wywiadu, obserwacji oraz prób diagnostycznych. Zarówno z dziećmi jak ich rodzicami przeprowadzana jest terapia wg indywidualnie opracowanego programu, uwzględniającego wszystkie problemy rozwojowe dziecka.
Zajęcia odbywają się 1,2 razy w tygodniu, maksymalnie 8 godzin w miesiącu.
Współpraca profesjonalistów z rodzicami jest podstawowym warunkiem prawidłowego przebiegu terapii, a wspieranie psychologiczne rodziców wpływa na rozumienie przez nich potrzeb dziecka niepełnosprawnego i ich realizację. Dlatego też przy Ośrodku działa „Grupa wsparcia dla rodziców”, rozumiana przede wszystkim jako oddziaływanie psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne opierające się na pracy z emocjami rodziców oraz relacjami rodzice-dziecko i mąż-żona oraz zdrowe rodzeństwo w celu stworzenia odpowiedniego klimatu do rozwoju dziecka i terapii zaburzonych sfer.