Internat

Informacje ogólne

Grupy wychowawcze- Internat

Internat stanowi integralną część Ośrodka. Zapewnia opiekę całkowitą uczniom pobierającymi naukę poza miejscem swego zamieszkania. 
Internat jest przygotowany na przyjęcie 40 wychowanków w wieku od 7 do 24 lat.

Pobyt w internacie jest bezpłatny (opłata tylko za żywienie - aktualna stawka żywieniowa w internacie Ośrodka wynosi 8,50 zł dziennie).

Pomagamy uzyskać dofinansowanie do wyżywienia w internacie, w OPS- ach właściwych dla miejsca zamieszkania. 

        Mieszkańcy internatu tworzą grupy wychowawcze.

Każda z grup ma do dyspozycji świetlicę wyposażoną w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. Młodzież mieszka w 4 osobowych pokojach, dbając o ich czystość i wystrój.

       Całodobową opiekę nad wychowankami internatu sprawuje przyjazna, życzliwa i dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Grupą opiekuje się 2 wychowawców macierzystych, których działania opiekuńcze, wychowawcze i rewalidacyjne wspomagane są przez fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną i medyczną (pielęgniarka).
Wychowawcy starają się stworzyć dzieciom drugi dom, tak aby w czasie pobytu w internacie mogły one spędzić czas w miłej i rodzinnej atmosferze. Wspomagają oni funkcję dydaktyczną szkoły, przygotowując równocześnie wychowanków do pełnienia różnorodnych ról społecznych w dorosłym życiu.
Na co dzień uczymy troski o utrzymanie higieny osobistej, kształtujemy i rozwijamy umiejętności i nawyki higieny życia zbiorowego, zapewniamy warunki prawidłowego rozwoju fizycznego, odpowiedniego wyżywienia i racjonalnego wypoczynku naszych podopiecznych.
Po zajęciach szkolnych dzieci mogą rozwijać swoje zdolności w różnorodnych kołach zainteresowań. W ramach zajęć popołudniowych wychowankowie korzystają m.in. z sali gimnastycznej, biska „ORLIK”, uczestniczą w projekcjach filmowych, wystawach, itp.
Do dyspozycji wychowanków są również komputery, plac zabaw, siłownia, sala zabaw .
Działalność grup wychowawczych internatu wspiera szkołę w przygotowaniu wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Oprócz codziennych zajęć wynikających z rocznych i miesięcznych planów pracy, takich jak zajęcia plastyczno – techniczne, muzyczno- taneczne sportowe, higieniczno- zdrowotne, kulinarne dostosowanych do możliwości i potrzeb naszych wychowanków, podczas których dzieci rozwijają zdolności manualne, własne zainteresowania, uczą się poszanowania pracy, rozbudzane jest w nich poczucie estetyki i kultury osobistej, organizujemy dla naszych dzieci atrakcyjne formy spędzania czasu.
Do kalendarza imprez internackich weszły na stałe:
- Pasowanie na wychowanka internatu
- Dzień Chłopca
- Święto Jesieni
- Andrzejki
- Wigilia
- Walentynki
- Dzień Kobiet
- Powita nie Wiosny
- Dzień Dziecka i Rodziny

Z naszymi wychowankami pracujemy nad kształtowaniem, rozwijaniem, usprawnianiem poprzez następujące formy zajęć:
- elementy dogoterapii – zajęcia z udziałem psa
- Udział dzieci w zajęciach sportowych, rekreacyjnych (zajęcia na boiskach „ORLIK”, udział w zawodach sportowych);
- Udział w konkursach organizowanych przez inne instytucje, ośrodki, działające
na terenie miasta, gminy, powiatu, województwa, kraju;


Ponadto, nasi wychowankowie mają zapewniane dodatkowe atrakcje poprzez działalność harcerską 38 Drużyny Harcerskiej NS „Czarne Jedynki”, którą prowadzi dh Łukasz Gorzelany. W ramach działalności harcerskiej wyjeżdżamy na wycieczki, biwaki, zimowiska itp.
Od wielu lat bierzemy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań:
- warsztaty muzyczne
- koło europejskie

        Pozyskujemy sponsorów na zakup sprzętu audiowizualnego, mebli, dywanów, oraz środki finansowe na organizowanie wycieczek, wyjazdów, imprez okolicznościowych.
        Pomagamy rodzinom naszych podopiecznych rozwiązywać problemy życia codziennego te mniej i bardziej ważne. Współpracujemy z różnymi instytucjami( Starostwo Powiatowe, PCPR, Sąd, kuratorzy, PFRON, Urzędy Miejskie i Gminne, MOPS, GOPS-y, Policja, Straż Pożarna, Bank Żywności w Koninie) i organizacjami (Stowarzyszenie „Aktywni i Radośni”, Fundacja Kynoterapeutyczna „Sekret Gai” z Lubonia) oraz lokalnymi szkołami. 

         Wychowankowie przebywając w Internacie i uczestnicząc aktywnie we wszystkich wspomnianych wcześniej formach uczą się prawidłowych relacji interpersonalnych, zachowań społecznie akceptowanych, współdziałania i współpracy w grupie społecznej, wzajemnego szacunku, dokonywania właściwych wyborów, radzenia sobie w codziennych, życiowych sytuacjach. Przy pełnej akceptacji i życzliwej pomocy wychowawców dzieci czują się bezpieczne i dowartościowane.

Korzyści z przebywania w internacie:

* Mieszkanie w internacie to duża oszczędność czasu, który trzeba przeznaczyć na codzienne dojazdy do szkoły.

* Wspólne życie w grupie uczy samodzielności i życiowej zaradności, jakże niezbędnej w dzisiejszych czasach. Należy przestrzegać  określonych zasad. Wychowawcy przejmują tutaj rolę waszych rodziców i w dodatku pozostają z nimi w stałym kontakcie.

* Pobyt w internacie kształtuje umiejętność aktywnego wypoczynku, promuje zdrowy tryb życia, zapewnia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.