Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

Informacje o szkole przysposabiającej do pracy:

  1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Specjalna Przysposabiającej do Pracy w Słupcy
  2. Siedziba szkoły mieści się w Słupcy przy ul. Wojska Polskiego 13
  3. Szkoła Specjalna Przysposabiającej do Pracy wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy
  4.  Szkoła Specjalna Przysposabiającej do Pracy w Słupcy jest jednostką budżetową, finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Słupcy.

Cele i zadania szkoły przysposabiającej do pracy są tożsame z celami i zadaniami ośrodka określonymi w Rozdz. III,§2 ust.1 Statutu Osrodka z uwzględnieniem poniższych przepisów:
1.Szkoła przysposabia uczniów do pracy, a w szczególności kształtuje określone umiejętności i nawyki praktyczne
2.Kształtuje umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, umiejętności współżycia w grupie i przygotowuje uczniów do integracji ze społeczeństwem.
3.Doskonali nabyte wiadomości i umiejętności przydatne w życiu codziennym i przysposabia do samodzielnego życia - na miarę indywidualnych możliwości uczniów.
4.Działalność edukacyjna szkoły opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem oraz na programach przysposobienia do pracy, o profilach dostosowanych do możliwości psychofizycznych i percepcyjnych uczniów.
5. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
a) indywidualne programy edukacyjne
b) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli
c) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły zapobiegające zjawisku przemocy, patologiom życia społecznego oraz wspierające promocję zdrowia i wychowanie do życia w rodzinie, a także inne zagadnienia,ważne dla osoby dorosłej, niepełnosprawnej intelektualnie, które wynikają z potrzeb uczniów
d) program przysposobienia do pracy opracowany dla danego oddziału,który opisuje wszystkie działania szkoły przygotowujące ucznia, zgodnie z jego możliwościami, do podejmowania pracy, w szczególności w następujących
dziedzinach:
- wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich
- gospodarstwo domowe
- prace poligraficzno-introligatorskie
- prace ogrodnicze
- zadania kurierskie, prace biurowe
- pomoc osobom starszym
- zabawy z dziećmi w różnych placówkach
- elementy bukieciarstwa
- elementy tkactwa, elementy szycia: ręcznego,maszynowego
- sporządzanie i wydawanie posiłków
- prace w szatni
- pakowanie różnych przedmiotów
- elementy dziewiarstwa
- ceramika
6) W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą, szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy oraz, zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami, zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i poza szkołą.
7) Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności
z zajęć dydaktycznych określonych w planie edukacyjnym ocenia się zgodnie z przepisami dotyczącymi oceniania i klasyfikowania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz opracowanym wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
8) Formy opieki i pomocy uczniom określa Statut Ośrodka

9) Organizacja i formy współdziałania szkoły przysposabiającej z rodzicami określa Rozdz.III,§2ust.2 Statutu Ośrodka.

Organy szkoły przysposabiającej, ich szczegółowe kompetencje oraz zasady współdziałania między nimi są tożsame z organami ośrodka określonymi Statucie Ośrodka.


Zasady rekrutacji uczniów do szkoły przysposabiającej do pracy:
1) Do szkoły specjalnej uczęszczają uczniowie z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy ukończyli gimnazjum
2) Do klasy pierwszej przyjmowani są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów
3) Do szkoły uczęszczają uczniowie w wieku od 15 do 24 lat
4) Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia