Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, która organizuje kształcenie zawodowe na kierunkach:
-
ślusarz
- stolarz
- mechanik pojazdów samochodowych
- kucharz 
- operator urządzeń przemysłu chemicznego

- ogrodnik
- sprzedawca
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

 Informacje o szkole zawodowej
1.Szkoła Zawodowa Specjalna w Słupcy jest jednostką budżetową, finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Słupcy.
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Słupcy jest ponadgimnazjalną zasadniczą szkołą zawodową o okresie nauczania 3 lata, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. 

Cele i zadania szkoły zawodowej są tożsame z celami i zadaniami ośrodka określonymi w Rozdz. III,§2 ust.1 Statutu Ośrodka i uwzględniają potrzeby rozwojowe uczniów.
1.Szkoła zawodowa wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzy pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze poprzez realizację zadań określonych w programie wychowawczym, programie profilaktyki,wewnątrzszkolnym systemie oceniania oraz wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego.
2.Szkoła organizuje oddziały wielozawodowe.
3.Szkoła dysponuje róznymi formami opieki i pomocy uczniom.

4.Praktyczna nauka zawodu odbywa się na bazie warsztatów szkolnych, zakładów pracy i prywatnych warsztatów oraz gospodarstw indywidualnych.

Szkoła:
a) nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu,
b) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu
c) akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zwanych dalej ,,nauczycielami”

Organy szkoły zawodowej ich szczegółowe kompetencje oraz zasady współdziałania między nimi są tożsame z organami ośrodka określonymi w Rozdz. III,§3 Statutu Ośrodka

Szkoła posiada warsztaty szkolne - gastronomiczne w których odbywa się praktyczna nauka zawodu - kucharz.

Zasady rekrutacji uczniów do szkoły zawodowej
1) Do szkoły zawodowej mogą uczęszczać uczniowie od 15 roku życia do jej ukończenia, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 lat
2) Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przyjmuje się absolwentów gimnazjum, którzy na podstawie odrębnych przepisów mogą odbywać naukę w zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz złożą wszelkie wymagane dokumenty
3) Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci:
a) którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wykonywaniu zawodu
b) aktualni absolwenci gimnazjum
c) posiadający pozytywną opinię wychowawcy klasy
d) którzy na świadectwie ukończenia szkoły posiadają przynajmniej poprawną ocenę z zachowania
4)
Nie przyjmuje się ponownie uczniów skreślonych ze szkoły dyscyplinarnie.