Gimnazjum

Gimnazjum

Trzyletnie gimnazjum specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W gimnazjum w oddziałach dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin gimnazjalny, dający możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

Informacje o gimnazjum
1. Szkoła nosi nazwę Gimnazjum Specjalne Słupcy.
2. Gimnazjum Specjalne jest jednostką budżetową, finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Słupcy.

1) Cele i zadania gimnazjum są tożsame z celami
i izadaniami ośrodka określonymi w Statucie Ośrodka Rozdz. III,§2 ust.1


2) Gimnazjum przygotowuje uczniów do wyboru zawodu, poprzez organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, tzn:

 1. realizowanie godzin z doradztwa zawodowego zajęcia realizują: pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawcy i nauczyciele przedmiotów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, lekcjach wychowawczych i innych
 2. nawiązanie współpracy z placówkami realizującymi zadania z zakresu orientacji zawodowej
 3. wykorzystywanie programów Unii Europejskiej wspierające zadania na rzeczedukacji zawodoznawczej
 4. organizuje zajęcia pozalekcyjne – zgodnie z zainteresowaniami wychowanków.

3) Organizuje zajęcia wychowawcze, dbając o ich zróżnicowanie w zależności od wieku, składu osobowego grup wychowawczych
4) Pomaga uczniom w nauce oraz w odrabianiu zadań domowych
5) Kształtuje środowisko wychowawcze, rozwija zaradność i samodzielność, integruje wychowanków wśród rówieśników i w społeczeństwie ludzi dorosłych.

Szkoła zapewnia bezpieczeństwo wychowankom poprzez:

 1. przyprowadzanie ich do szkoły na zajęcia lekcyjne - wychowawcy ośrodka, odprowadzanie po zajęciach – wychowawcy ośrodka
 2. sprawowanie opieki na zajęciach lekcyjnych i innych formach zajęć w szkole przez nauczycieli
 3. organizowanie dyżurów nauczycielskich w szkole podczas przerw
 4. ciągłe sprawowanie opieki na zajęciach wychowawczych oraz w porze nocnej przez wychowawców ośrodka
 5. sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć terenowych oraz
  w trakcie wycieczek szkolnych zgodnie z odrębnymi przepisami
 6. organizacja i formy współdziałania gimnazjum z rodzicami określa Rozdz.III,§2ust.2 oraz Rozdz.V,§4ust.2.1.2 Statutu Ośrodka.

Organy gimnazjum, ich szczegółowe kompetencje oraz zasady współdziałania między nimi są tożsame z organami ośrodka określonymi w Rozdz. III,§3 Statutu Ośrodka.
Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum
1) Uczniowie przyjmowani są do gimnazjum na rok szkolny lub okres nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
2) Pobyt ucznia może trwać do czasu ukończenia nauki w gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.
3) Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowane są, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, dzieci i młodzież posiadające, z uwagi na stopień upośledzenia umysłowego, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
4) Do klasy programowo wyższej w gimnazjum przyjmuje się, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, uczniów na podstawie:
• orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
• świadectwa ukończenie klasy programowo niższej szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu
• arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł

Szczegółowy katalog praw i obowiązków ucznia oraz zasady przyznawani wyróżnień i stosowania kar określa Rozdz.X,§9 Statutu Ośrodka.