AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

News

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

31.08.2018

    W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Starostwo Powiatowe w Słupcy informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych.
Administratorem danych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej którego siedziba mieści się w Słupcy, na ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, tel. 632752018, adres e-mail: dyrektorsosw@wp.pl.

II. Inspektor Ochrony Danych.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@powiat-slupca.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Słupcy.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im, Marii Grzegorzewskiej w Słupcy będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie.

VII. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im, Marii Grzegorzewskiej w Słupcy w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w związku z określonymi przepisami prawa Pani/Pana, a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

VIII. Obowiązek podania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy związanych z wykonywaniem czynności administracyjnych.
W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

« inne aktualności