AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

News

OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY

02.07.2018

Informujemy, że miedzy Powiatem Słupeckim a Ministrem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizowanie przez nasz Ośrodek zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program będzie realizowany do roku 2021.

Celem działania jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością dostępu do aktywnej pomocy poprzez udzielenie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie.
Program skierowany jest dla dzieci w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10.

Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:

• udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
• wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
• wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
• organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla każdego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka- dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
• koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na terenie powiatu, w tym:
• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
• prowadzenie akcji informacyjnych,
• monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się na warunkach określonych w przepisach oświatowych.

RODZICU - rekrutacja rozpoczęta !!!


• Jeśli Twoje dziecko wymaga stymulowania zaburzonego rozwoju (wg opinii lekarza lub innego specjalisty) skorzystaj z możliwości dodatkowych bezpłatnych zajęć ze specjalistami;

• Jeśli Twoje dziecko realizuje już zajęcia w ramach wczesnego wspomagania może równolegle korzystać z terapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy;


Wnioski do udziału w zajęciach można składać w sekretariacie naszej placówki.

Nasz adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Marii Grzegorzewskiej w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13; 62-400 Słupca

Szczegółowych informacji udzialamy pod nr tel. (63) 275 20 18

Nasi terapeuci służą specjalistyczną pomocą - udzielamy fachowych porad i konsultacji.
Tylko wcześnie podjęta interwencja przynosi efekty.

ZAPRASZAMY

« inne aktualności